Προσωπικά στοιχεία

Στο πεδίο «Επώνυμο», εισάγετε το επώνυμό σας όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας κάτω από την ένδειξη «Επώνυμο». Το επώνυμο είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Το «Επώνυμο» δεν μπορεί να είναι κενό.
Στο πεδίο «Κύριο όνομα», εισάγετε το κύριο όνομά σας όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας κάτω από την ένδειξη «Όνομα». Μην συμπεριλάβετε το μεσαίο όνομα/πατρώνυμο σε αυτό το πεδίο. Το κύριο όνομα είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν έχετε κύριο όνομα, εισάγετε τα γράμματα FNU που σημαίνουν Άγνωστο κύριο όνομα.
Το «Κύριο όνομα» δεν μπορεί να είναι κενό.
Το «Middle Name» δεν μπορεί να είναι κενό.
Επιλέξτε το φύλο σας ως άνδρας ή γυναίκα. Το φύλο είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Το «Φύλο» δεν μπορεί να είναι κενό.
Εισάγετε την πόλη, το χωριό ή την κωμόπολη στην οποία γεννηθήκατε. Η πόλη, το χωριό ή η κωμόπολη όπου γεννηθήκατε είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν γνωρίζετε την πόλη στην οποία γεννηθήκατε, εισάγετε UNKNOWN.
Το «Πόλη γέννησης» δεν μπορεί να είναι κενό.
Επιλέξτε τη χώρα όπου γεννηθήκατε. Η χώρα όπου γεννηθήκατε είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Το «Χώρα γέννησης» δεν μπορεί να είναι κενό.
Στο πεδίο «Ημέρα», επιλέξτε την ημέρα που γεννηθήκατε. Η ημέρα γέννησης είναι απαραίτητη για να συμπληρώσετε την αίτηση ή να ελέγξετε την κατάσταση της αίτησής σας. Στο πεδίο «Μήνας», επιλέξτε το μήνα που γεννηθήκατε. Ο μήνας γέννησης είναι απαραίτητος για να συμπληρώσετε την αίτηση ή να ελέγξετε την κατάσταση της αίτησής σας. Στο πεδίο «Έτος», επιλέξτε το έτος που γεννηθήκατε. Το έτος γέννησης είναι απαραίτητο για να συμπληρώσετε την αίτηση και να ελέγξετε την κατάσταση της αίτησής σας.
Το «Ημερομηνία γέννησης» δεν μπορεί να είναι κενό.

Στοιχεία Διαβατηρίου

English characters only - AS IN YOUR PASSPORT!!

Επιλέξτε τη χώρα της υπηκοότητάς σας, όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας. Η χώρα έκδοσης του διαβατηρίου είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Το «Χώρας έκδοσης» δεν μπορεί να είναι κενό.
Εισάγετε τον αριθμό του διαβατηρίου σας όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας. Ο αριθμός διαβατηρίου μπορεί να περιέχει αριθμούς ή/και γράμματα. Παρακαλούμε κάντε προσεκτική διάκριση μεταξύ του αριθμού μηδέν και του γράμματος Ο. Ο αριθμός διαβατηρίου είναι απαραίτητος για να συμπληρώσετε ή να ελέγξετε την κατάσταση της αίτησής σας.
Το «Αριθμός διαβατηρίου» δεν μπορεί να είναι κενό.
Στο πεδίο «Ημέρα», επιλέξτε την ημέρα κατά την οποία εκδόθηκε το διαβατήριό σας, όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας, στο πεδίο Ημερομηνία Έκδοσης. Η ημέρα έκδοσης του διαβατηρίου είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης. Στο πεδίο «Μήνας», επιλέξτε το μήνα κατά τον οποίο εκδόθηκε το διαβατήριό σας, όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας, στο πεδίο Ημερομηνία Έκδοσης. Ο μήνας έκδοσης του διαβατηρίου είναι απαραίτητος για τη συμπλήρωση της αίτησης. Στο πεδίο «Έτος», επιλέξτε το έτος κατά το οποίο εκδόθηκε το διαβατήριό σας, όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας, στο πεδίο Ημερομηνία Έκδοσης. Το έτος έκδοσης του διαβατηρίου είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Το «Ημερομηνία έκδοσης» δεν μπορεί να είναι κενό.
Στο πεδίο «Ημέρα», επιλέξτε την ημέρα κατά την οποία λήγει το διαβατήριό σας, όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας στο πεδίο Ημερομηνία λήξης. Η ημέρα κατά την οποία λήγει το διαβατήριό σας είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης. Στο πεδίο «Μήνας», επιλέξτε το μήνα κατά τον οποίο λήγει το διαβατήριό σας, όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας στο πεδίο Ημερομηνία λήξης. Ο μήνας κατά τον οποίο λήγει το διαβατήριό σας είναι απαραίτητος για τη συμπλήρωση της αίτησης. Στο πεδίο «Έτος», επιλέξτε το έτος κατά το οποίο λήγει το διαβατήριό σας, όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας στο πεδίο Ημερομηνία λήξης. Το έτος κατά το οποίο λήγει το διαβατήριό σας είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Το «Ημερομηνία λήξης» δεν μπορεί να είναι κενό.

Στοιχεία Ταυτοποίησης

Επιλέξτε τη χώρα της υπηκοότητάς σας, όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας. Η χώρα υπηκοότητας είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Το «Χώρα υπηκοότητας» δεν μπορεί να είναι κενό.
Εισάγετε τον αριθμό της ταυτότητάς σας, εκτός από το διαβατήριο, που εκδόθηκε από τη χώρα σας. Ο αριθμός κρατικής ταυτότητας, εάν έχει εκδοθεί στο όνομά σας, είναι απαραίτητος για να συμπληρώσετε την αίτηση. Εάν δεν έχετε έναν αριθμό κρατικής ταυτότητας, εισάγετε UNKNOWN.
Το «Αριθμός κρατικής ταυτότητας» δεν μπορεί να είναι κενό.
Εισάγετε τον προσωπικό αριθμό αναγνώρισής σας όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας. Ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης ξεκινά με ένα αγγλικό γράμμα που ακολουθείται από 9 αριθμούς. Ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης είναι απαραίτητος για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Το «Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης» δεν μπορεί να είναι κενό.
Ο αΑριθμός μΜέλους είναι ακριβώς εννέα ψηφία. Επισημαίνεται ως «Αριθμός Μέλος/PASSID» και μπορείτε να τον βρείτε αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο GOES.

Γονείς

Στο πεδίο «Οικογενειακό επώνυμο», εισάγετε το επώνυμο του γονέα σας. Το οικογενειακό επώνυμο είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν γνωρίζετε το όνομα του ενός ή και των δύο γονέων σας, εισάγετε UNKNOWN.
Το «Επώνυμο» δεν μπορεί να είναι κενό.
Στο πεδίο «Κύριο όνομα», εισάγετε το κύριο όνομα του γονέα σας. Μην συμπεριλάβετε το μεσαίο όνομα/πατρώνυμο σε αυτό το πεδίο. Το κύριο όνομα είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν ο γονέας σας δεν έχει κύριο όνομα ή εάν δεν γνωρίζετε έναν ή και τους δύο γονείς σας, εισάγετε UNKNOWN.
Το «Κύριο όνομα» δεν μπορεί να είναι κενό.
Στο πεδίο «Οικογενειακό επώνυμο», εισάγετε το επώνυμο του γονέα σας. Το οικογενειακό επώνυμο είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν γνωρίζετε το όνομα του ενός ή και των δύο γονέων σας, εισάγετε UNKNOWN.
Το «Επώνυμο» δεν μπορεί να είναι κενό.
Στο πεδίο «Κύριο όνομα», εισάγετε το κύριο όνομα του γονέα σας. Μην συμπεριλάβετε το μεσαίο όνομα/πατρώνυμο σε αυτό το πεδίο. Το κύριο όνομα είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν ο γονέας σας δεν έχει κύριο όνομα ή εάν δεν γνωρίζετε έναν ή και τους δύο γονείς σας, εισάγετε UNKNOWN.
Το «Κύριο όνομα» δεν μπορεί να είναι κενό.

Στοιχεία Διεύθυνσης

Στο πεδίο «Διεύθυνση, (γραμμή 1)», εισάγετε τον αριθμό και την οδό της διεύθυνσης κατοικίας σας. Μην συμπεριλάβετε την πόλη και την πολιτεία σε αυτό το πεδίο. Η διεύθυνση (γραμμή 1) είναι απαραίτητη για να συμπληρώσετε την αίτηση.
Το «Αρχική Διεύθυνση Γραμμή 1» δεν μπορεί να είναι κενό.
Στο πεδίο «Διεύθυνση (γραμμή 2)», εισάγετε τον όροφο, το κτίριο ή άλλο, κατά περίπτωση. Μην συμπεριλάβετε την πόλη και την πολιτεία σε αυτό το πεδίο. Η διεύθυνση (γραμμή 2) είναι προαιρετική για να συμπληρώσετε την αίτηση.
Στο πεδίο «Αριθμός διαμερίσματος», εισάγετε τον αριθμό διαμερίσματος, δωματίου, μονάδας ή άλλο, κατά περίπτωση. Μην συμπεριλάβετε την πόλη και την πολιτεία σε αυτό το πεδίο. Ο αριθμός διαμερίσματος είναι προαιρετικός για να συμπληρώσετε την αίτηση.
Στο πεδίο «Πόλη», εισάγετε την πόλη, κωμόπολη ή χωριό. Η πόλη, το χωριό ή η κωμόπολη είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Το «Πόλη» δεν μπορεί να είναι κενό.
Στην πεδίο «Πολιτεία/ Επαρχία/ Περιφέρεια», εισάγετε την πολιτεία, επαρχία ή περιφέρεια. Η πολιτεία/επαρχία/περιφέρεια είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Το «Πολιτεία / Επαρχία / Περιφέρεια» δεν μπορεί να είναι κενό.
Στο πεδίο «Χώρα», επιλέξτε τη χώρα. Η χώρα είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Το «Χώρα» δεν μπορεί να είναι κενό.
Εισάγετε τη διεύθυνση email, στην οποία μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Η διεύθυνση email είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν έχετε μια διεύθυνση e-mail, μπορείτε να παρέχετε μια εναλλακτική διεύθυνση email τρίτου, που ανήκει σε ένα σημείο επαφής (π.χ. ένα μέλος της οικογένειας, ένα φίλο ή επαγγελματικό συνεργάτη.)
Το «Διεύθυνση e-mail» δεν μπορεί να είναι κενό.
Απαιτείται τουλάχιστον ένας αριθμός τηλεφώνου για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν έχετε έναν αριθμό τηλεφώνου, μπορείτε να παρέχετε έναν εναλλακτικό αριθμό τηλεφώνου ενός τρίτου, που ανήκει σε ένα σημείο επαφής (π.χ. ένα μέλος της οικογένειας, ένα φίλο ή επαγγελματικό συνεργάτη.) Στο πεδίο «Κωδικός χώρας», εισάγετε τον τηλεφωνικό κωδικό της χώρας όπου μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ο κωδικός χώρας είναι απαραίτητος για τη συμπλήρωση της αίτησης. Στο πεδίο «Τηλέφωνο», εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου όπου μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ο τηλεφωνικός αριθμός είναι απαραίτητος για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Το «Κωδικός χώρας + τηλέφωνο» δεν μπορεί να είναι κενό.
Απαιτείται τουλάχιστον ένας αριθμός τηλεφώνου για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν έχετε έναν αριθμό τηλεφώνου, μπορείτε να παρέχετε έναν εναλλακτικό αριθμό τηλεφώνου ενός τρίτου, που ανήκει σε ένα σημείο επαφής (π.χ. ένα μέλος της οικογένειας, ένα φίλο ή επαγγελματικό συνεργάτη.) Στο πεδίο «Είδος», επιλέξτε το είδος του αριθμού τηλεφώνου όπου μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Το είδος τηλεφώνου είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Το «Είδος τηλεφώνου» δεν μπορεί να είναι κενό.
Απαιτείται τουλάχιστον ένας αριθμός τηλεφώνου για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν έχετε έναν αριθμό τηλεφώνου, μπορείτε να παρέχετε έναν εναλλακτικό αριθμό τηλεφώνου ενός τρίτου, που ανήκει σε ένα σημείο επαφής (π.χ. ένα μέλος της οικογένειας, ένα φίλο ή επαγγελματικό συνεργάτη.) Στο πεδίο «Κωδικός χώρας», εισάγετε τον τηλεφωνικό κωδικό της χώρας όπου μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ο κωδικός χώρας είναι απαραίτητος για τη συμπλήρωση της αίτησης. Στο πεδίο «Τηλέφωνο», εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου όπου μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ο τηλεφωνικός αριθμός είναι απαραίτητος για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Το «Κωδικός χώρας + τηλέφωνο» δεν μπορεί να είναι κενό.
Απαιτείται τουλάχιστον ένας αριθμός τηλεφώνου για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν έχετε έναν αριθμό τηλεφώνου, μπορείτε να παρέχετε έναν εναλλακτικό αριθμό τηλεφώνου ενός τρίτου, που ανήκει σε ένα σημείο επαφής (π.χ. ένα μέλος της οικογένειας, ένα φίλο ή επαγγελματικό συνεργάτη.) Στο πεδίο «Είδος», επιλέξτε το είδος του αριθμού τηλεφώνου όπου μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Το είδος τηλεφώνου είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Το «Είδος τηλεφώνου» δεν μπορεί να είναι κενό.
Απαιτείται τουλάχιστον ένας αριθμός τηλεφώνου για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν έχετε έναν αριθμό τηλεφώνου, μπορείτε να παρέχετε έναν εναλλακτικό αριθμό τηλεφώνου ενός τρίτου, που ανήκει σε ένα σημείο επαφής (π.χ. ένα μέλος της οικογένειας, ένα φίλο ή επαγγελματικό συνεργάτη.) Στο πεδίο «Κωδικός χώρας», εισάγετε τον τηλεφωνικό κωδικό της χώρας όπου μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ο κωδικός χώρας είναι απαραίτητος για τη συμπλήρωση της αίτησης. Στο πεδίο «Τηλέφωνο», εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου όπου μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ο τηλεφωνικός αριθμός είναι απαραίτητος για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Το «Κωδικός χώρας + τηλέφωνο» δεν μπορεί να είναι κενό.
Απαιτείται τουλάχιστον ένας αριθμός τηλεφώνου για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν έχετε έναν αριθμό τηλεφώνου, μπορείτε να παρέχετε έναν εναλλακτικό αριθμό τηλεφώνου ενός τρίτου, που ανήκει σε ένα σημείο επαφής (π.χ. ένα μέλος της οικογένειας, ένα φίλο ή επαγγελματικό συνεργάτη.) Στο πεδίο «Είδος», επιλέξτε το είδος του αριθμού τηλεφώνου όπου μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Το είδος τηλεφώνου είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Το «Είδος τηλεφώνου» δεν μπορεί να είναι κενό.

Επαφή Έκτακτης Ανάγκης

Εισάγετε την επαφή επείγουσας επικοινωνίας, που μπορεί να είναι ένα πρόσωπο εντός ή εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, π.χ. ένα μέλος της οικογένειας, ένας φίλος ή επαγγελματικός συνεργάτης. Στο πεδίο «Επώνυμο», εισάγετε το επώνυμο του ατόμου επαφής σας. Πρέπει να συμπληρώσετε αυτό το πεδίο για να ολοκληρώσετε την αίτηση. Εάν δεν έχετε καμία επαφή επείγουσας επικοινωνίας, εισάγετε UNKNOWN.
Το «Επώνυμο» δεν μπορεί να είναι κενό.
Εισάγετε την επαφή επείγουσας επικοινωνίας, που μπορεί να είναι ένα πρόσωπο εντός ή εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, π.χ. ένα μέλος της οικογένειας, ένας φίλος ή επαγγελματικός συνεργάτης. Στο πεδίο «Κύριο όνομα» εισάγετε το όνομα της επαφής επείγουσας επικοινωνίας. Πρέπει να συμπληρώσετε αυτό το πεδίο για να ολοκληρώσετε την αίτηση. Εάν δεν έχετε καμία επαφή επείγουσας επικοινωνίας (ή η επαφή σας έχει μόνο ένα όνομα), εισάγετε UNKNOWN.
Το «Κύριο όνομα» δεν μπορεί να είναι κενό.
Εισάγετε τη διεύθυνση email της επαφής επείγουσας επικοινωνίας σας. Η διεύθυνση email είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε UNKNOWN.
Το «Διεύθυνση e-mail» δεν μπορεί να είναι κενό.
Στο πεδίο «Κωδικός χώρας», εισάγετε τον τηλεφωνικό κωδικό της χώρας της επαφής επείγουσας επικοινωνίας σας. Ο κωδικός χώρας είναι απαραίτητος για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν έχετε ένα τηλέφωνο για την επαφή επείγουσας επικοινωνίας, μπορείτε να εισάγετε μηδενικά. Στο πεδίο «Τηλέφωνο», εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό της επαφής επείγουσας επικοινωνίας σας. Ο τηλεφωνικός αριθμός είναι απαραίτητος για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν έχετε ένα τηλέφωνο για την επαφή επείγουσας επικοινωνίας, μπορείτε να εισάγετε μηδενικά.
Το «Κωδικός χώρας + τηλέφωνο» δεν μπορεί να είναι κενό.
Disclaimer: Please ensure all information supplied is accurate and valid. Details must match your passport precisely, any information supplied incorrectly could invalidate your visa.